திரைக் களஞ்சியம்[பகுதி-1]
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

திரைக் களஞ்சியம்[பகுதி-1]

Author
Weight
435.00 Gms
கலைக் களஞ்சியம், வாழ்வியல் களஞ்சியம், வரலாற்றுக் களஞ்சியம் போலத் திரைத்துரைக்கும் ஒரு களஞ்சியம் உருவாக்க வேண்டிய பரிணாம வளர்ச்சியை திரைத்துறைப் பெற்றிருக்கிறது. வளர்நிலையில் உள்ள தமிழ் திரைத்துறை சுமார் ஒரு நூற்றாண்டு காலத்தை தன்னுள்தாங்கி வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் திறை மேலும் வளர களஞ்சியம் கைகொடுக்கும், காலூன்றி நடக்க வழிவகுக்கும். பெரிய அளவில் பேசப்படுகின்ற, பெரிய அளவில் ஆளுமை செலுத்துகின்ற துறைக்கு பெருமையும், வளமும், வலிமையும் சேர்க்கவே இந்த களஞ்சியம் வருகிறது.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.