சிறுவர்களிடம் தமிழ் சினிமாவின் தாக்கம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

சிறுவர்களிடம் தமிழ் சினிமாவின் தாக்கம்

Weight
333.00 Gms
சினிமா,தமிழ்நாட்டில் மக்கள் தொடர்புடைய ஒரு பிரபல ஊடகம். இச்சினிமா எவ்வாறு குழந்தைகளிடமும் ஒரு விதத் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்று ஒரு ஆய்வு மேற்க்கொண்டு ஐந்து அத்தியாயங்களாக உறுவாக்கியுள்ளனர். இந்த ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் தமிழ் சினிமாவைப் பற்றி பல விதமான தகவல்களை முன்வைக்கின்றன.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.