சினிமா சீக்ரேட் [பகுதி-1]
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

சினிமா சீக்ரேட் [பகுதி-1]

Author
Weight
199.00 Gms
தமிழ் சினிமாவின் மேன்மையான விஷயங்களையும், உயர் பண்பு மனிதர்களையும், நல்லவைகளையும் பற்றி மட்டுமே சினிமா சீக்ரெட்டாக எழுதியிருக்கிறார் கலைஞானம். திடுக்கிடும் பல உண்மைகள், ரகசியங்கள், அதிசயங்கள், சினிமா உலகின் வரலாற்றுத் திருப்பங்கள், பலப் பல முக்கிய நிகழ்வுகள் இந்த நூல்களில் வருகின்றன. 'சினிமா சீக்ரெட்' ஒரு சிறந்த நூல். வாழ்வைச் சொல்கிற நூல். வாழ்வை வென்ற மனிதனைச் சொல்கிற நூல். சினிமாவைச் சொல்கிற நூல். சினிமாவை செதுக்கிய சிற்பிகளின் உயர் திறமையைச் சொல்கிற நூல்.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.